Welkom op de pagina van de MR!

De MR bestaat uit twee geledingen: ouders en personeel. De medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken bij het bevoegd gezag. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan omschreven in een reglement. In dit reglement is tevens opgenomen over welke aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben. Onze MR bestaat uit 4 leden; 2 leden vanuit het personeel en 2 ouders. De zittingsduur is 3 jaar, daarna kan een MR-lid zich herkiesbaar stellen. De directeur adviseert de medezeggenschapsraad.

De oudergeleding bestaat momenteel uit de volgende ouders:

Mevr. Leontine de Haan    

Mevr. Monique Branderhorst  

De personeelsgeleding bestaat uit:

Mevr. Agnes Bok

Mevr. Brenda Roza

Klik op de notulen om deze te kunnen lezen.