We zijn een open school

De kinderen

Op onze school is iedereen welkom. Er wordt niet alleen in de klassen met elkaar samengewerkt, maar we doen dit zeer regelmatig ook groepsoverstijgend. We vinden het belangrijk om feesten samen te vieren. Daarnaast is er op onze school een Leerlingraad. Een selectie van kinderen uit groep 4 t/m 8 nemen hier een plaats in en praten mee over allerlei zaken die bij de kinderen leven.

De ouders

Onze ouders kenmerken zich door een hoge mate van ouderbetrokkenheid. Dit juichen we van harte toe!

Drie keer per jaar zijn er leerkracht-ouder-leerling gesprekken (LOL-gesprekken). In deze gesprekken is ruimte voor inbreng van de ouders, het kind en de leerkracht. Daarnaast zijn ouders voor- en na schooltijd altijd welkom voor een gesprek. Ouders van onze leerlingen spreken de directeur en leerkrachten gemakkelijk aan als er iets aan de hand is; de drempel is laag. Onze school heeft een goed functionerende ouderraad, die allerhande activiteiten op zich neemt. Informatie is te vinden in de tweewekelijkse nieuwsbrief, op de website en in de schoolgids.

Een reactie van een van de ouders: 

Onze zoon van zes bleek al in groep 1 ver vooruit te zijn wat betreft taal, rekenen en andere vaardigheden. De leerkrachten in groep 1/2 hadden dat snel door en gaven hem daarom moeilijker en uitdagender werkjes. Nu in groep 3 is het verschil met het gemiddelde dusdanig groot dat het standaard onderwijs niet voldoende zou bieden. Risico is dat onze zoon gaat onderpresteren en met tegenzin naar school gaat. Heel goed hoe de leerkracht en IB-er dit hebben opgepakt en voortdurend in de gaten houden. Ook het tabletonderwijs op de PWA biedt veel mogelijkheden om de lesstof aan zijn niveau aan te passen en verdieping te bieden. Mooi om te zien waar een kleine dorpsschool groot in kan zijn!

Het team

Op de Prins Willem Alexanderschool werkt een open team. Mensen die hier werken, voelen zich er prettig, durven zichzelf te zijn en worden daarom gewaardeerd. Er heerst een fijne en open sfeer. Ook in de school is het contact laagdrempelig. Collega’s vragen elkaar om raad, durven elkaar, maar ook kinderen (uit andere groepen) aan te spreken. Ook is de directeur toegankelijk naar de collega’s. Men stapt gemakkelijk even binnen.

Het gebouw

Er heerst een open sfeer in ons gebouw; de deuren van de lokalen en het kamertje van de directeur staan over het algemeen de hele dag wagenwijd open. Ons nieuwe gebouw heeft een heel open karakter; veel ramen en open ruimtes, dus veel licht en veel te zien! We maken vaak gebruik van de verschillende ruimtes. Beneden hebben we een hal met hoeken waar kinderen buiten het klaslokaal kunnen werken. Boven hebben we bij iedere klas een werkhoek en tevens een samenwerklokaal. De kinderen kunnen gebruik maken van de bibliotheek, als ze een rustig plaatsje zoeken om te lezen. Ook het handvaardigheidlokaal wordt voor verschillende activiteiten ingezet.

Hoe gaan we om met verschillen?

Onderwijswerkvorm: Driestromenland

De Prins Willem Alexanderschool heeft er voor gekozen om het klassikale onderwijs als uitgangspunt te nemen. De kinderen zitten daarbij in een jaargroep van leeftijdsgenoten en trekken een jaar lang op met hun eigen leerkracht(en). Van een moderne basisschool wordt verwacht dat we rekening houden met de verschillen in aanpak en ontwikkeling tussen de kinderen. Binnen de Prins Willem Alexanderschool is er de afgelopen jaren gewerkt aan een vernieuwingstraject waarbij juist die verschillen het uitgangspunt zijn voor ons onderwijs. We noemen deze aanpak: Driestromenland. Dit passen we toe op taal en rekenen en in de bovenbouw ook bij de zaakvakken. In deze aanpak houden we rekening met 3 groepen kinderen.

Uitdagend onderwijs

Bij de keuze van de methodes wordt erop gelet dat het kinderen aanspreekt, zowel qua vorm als inhoud. Er wordt gelet op de inrichting en indeling van de ruimtes van de scholen. De openheid speelt bij ons een grote rol. Op onze school werken we vanuit het concept Hoofd, Hart en Handen. Ons uitgangspunt is dat het proces van leren, ontwikkelen en groeien zich steeds voltrekt in een dynamische cyclus van hoofd, hart en handen. Zo integreren we leren en doen en werken we aan het bereiken van de doelstellingen van een leertraject.
Hoofd staat voor kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording, reflecteren. Hart staat voor betrokkenheid, passie, motivatie, bezieling, beleving, enthousiasme, kiezen, willen, vertrouwen, volharden. Handen staat voor toepassen, uitvoeren, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen, doen. Doordat we verschillende materialen hebben die aansluiten bij de vakken en de te bereiken doelen, kunnen de kinderen datgene wat ze geleerd hebben, ook in de praktijk toepassen!